Støtteforeningens vedtægter 2017-12-19T09:02:42+00:00

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

§ 1. Foreningens navn, formål og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad.
Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig opbakning og aktiv støtte ved driften af Sæby Svømmebad.
Stk. 3. Foreningens hjemsted er Frederikshavn Kommune.
§ 2. Medlemmer
Stk. 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.
Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
Stk. 3. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
§ 3. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i maj måned og indvarsles ved brev/e.mail eller offentliggørelse i dagspressen senest 14 dage før.
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt
Stk. 4. Skriftlige forslag til behandling under dagsordens punkt 4 skal ved navn underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden af 25 % medlemmer senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.
Stk. 6. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Stk. 7. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.
Stk. 8. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
§ 4. Ledelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen i 2008 nedsættes antallet med 2 til 5.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Stk. 4. Foreningens forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Stk. 5. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
§ 5. Hæftelse
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 6. Regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. På forlangende af bestyrelsen eller revisoren, er kassereren pligtig til at redegøre for regnskabet.
Stk. 3. Indkommende midler indsættes i et pengeinstitut efter bestyrelsens anvisning.
Stk. 4. Kun de af bestyrelsen bemyndigede har adgang til foreningens kasse eller kan hæve på foreningens konti.
Stk. 5. På hvert års generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Stk. 6. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
Stk. 7. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
§ 7. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver at 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.
Stk. 2. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
Stk. 3. Foreningen kan ikke opløses medmindre dette vedtages på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger.
Stk. 4. Såfremt det besluttes, at foreningen skal ophøre, skal foreningens midler bruges til almennyttige formål i tidligere Sæby Kommune.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling Sæby den 26. maj 2004. Senere ændret på generalforsamlingerne 15. maj og 25. juni 2007.